Statut ARPIA

                                                            S T A T U T U L

 A S O C I A Ţ I E I   R O M Â N E

PENTRU

                          P R O P A G A N D A  ŞI I S T O R I A   A E R O N A U T I C I I

 

                                                                Capitolul I

DENUMIREA, SEDIUL, DURATA

Art. 1 – (1) Asociaţia Română pentru Propaganda şi Istoria Aeronauticii, în forma prescurtată – ARPIA, s-a constituit la 19 mai 1990, în temeiul dreptului constituţional la asociere, prin hotărârea unui număr de 80 de fondatori, aviatori, simpatizanţi şi susţinători. Este continuatoarea nobilelor tradiţii ale Asociaţiei Române pentru Propaganda Aviaţiei – ARPA creată la 20 ianuarie 1927, precum şi moştenitoarea patrimoniului deţinut de aceasta.

Art. 2 – Asociaţia Română pentru Propaganda şi Istoria Aeronauticii este persoană juridică română de drept privat, autonomă, democratică, apolitică, fără scop patrimonial, nonprofit, cu caracter cultural-ştiinţific, istoric şi sportiv, deschisă tuturor celor interesaţi de aeronautică, indiferent de profesie, studii, stare socială, etnie sau apartenenţă politică.

Art. 3 – Asociaţia are sediul în capitala României – municipiul Bucureşti — str. Mircea Vulcănescu, nr. 125-127, sector 1, la Muzeul Militar Naţional.

Art. 4 – Însemnele ARPIA sunt drapelul, semnul heraldic, fanionul, medalia şi insigna.

Art.  5 – Ziua asociaţiei este 19 mai. Durata de funcţionare a ARPIA este nedeterminată

Art. 6 – Asociaţia Română pentru Propaganda şi Istoria Aeronauticii funcţionează sub patronajul Ministerului Apărării Naţionale şi al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

Art. 7 – ARPIA se poate asocia şi colabora pe durată determinată ori nelimitată, cu diferite organisme şi instituţii, care au scopuri şi obiective similare. Asocierea se face numai pe baza hotărârii prealabile a Consiliului Director al asociaţiei.

Capitolul II

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ARPIA

Art. 8 – Asociaţia are ca scop promovarea spiritului aeronautic, informarea şi dezvoltarea cunoştinţelor despre aeronautica naţională şi mondială, propaganda şi organizarea manifestărilor ce privesc istoria şi tradiţiile, cultura şi arta zborului, orientarea profesională a tineretului, promovarea aviaţiei şi susţinerea imaginii Forţelor Aeriene Române, reprezentarea şi protecţia socială a aviatorilor, a tuturor membrilor săi.

Art. 9 – Obiectivele ARPIA sunt următoarele:

a) acţiuni permanente de informare şi popularizare a realizărilor şi noutăţilor aeronautice naţionale şi universale, a istoriei, tradiţiilor şi contribuţiei românilor în afirmarea aviaţiei mondiale;

b) atragerea, în mod continuu şi prin diferite mijloace, a tuturor categoriilor de oameni pentru a participa la evenimentele aeronautice (mitinguri, demonstraţii, concursuri sportive etc.), desfăşurate în ţară sau în străinătate organizate de către instituţiile publice sau private;

c) iniţierea şi menţinerea colaborărilor cu reprezentanţii societăţilor comerciale producătoare sau utilizatoare de produse aeronautice, a şcolilor, liceelor, colegiilor şi instituţiilor de învăţământ superior de profil pentru stimularea publicului şi tineretului spre acumularea cunoştinţelor şi practicarea profesiei (specialităţilor) aeronautice;

e) colaborarea şi sprijinirea muzeelor şi secţiilor de aeronautică pentru identificarea, colectarea şi donarea materialelor, constituirea unui fond de documentare şi expoziţii;

f) susţinerea creatorilor din domeniul beletristic şi al artelor plastice pentru realizarea unor opere artistice cu subiecte inspirate din activităţile aeronautice;

g) acţiuni de cunoaştere a condiţiilor de viaţă ale membrii aflaţi in activitate, pensionari, în rezervă şi retragere, în scopul  sprijinirii lor moral, medical materială şi financiară;

h) i) colaborează cu diferite aerocluburi, instituţii, asociaţii şi fundaţii la nivel naţional şi internaţional pentru cunoaşterea reciprocă a activităţilor, evenimentelor şi istoriei aeronautice, pentru schimbul de informaţii, trendul şi evoluţiile în proiectare, cercetare, producţie şi zbor;

i) implicarea în realizarea şi respectiv, participarea la dezvelirea monumentelor, cunoaşterea unor evenimente, a eroilor aviaţiei şi personalităţilor din domeniul aeronauticii;

j) colaborarea permanentă cu susţinătorii şi suporterii ARPIA pentru strângerea de fonduri, donaţii şi sponsorizări necesare desfăşurării normale a activităţii asociaţiei, organizând subscripţii publice, activităţi lucrative directe, subvenţii şi alocaţii de la administraţia centrală şi locală în condiţiile respectării normelor legale.

k) coordonarea activităţilor sale cu Academia Română, Agenţia Spaţială, Societatea de Aeronautică şi Astronautică, Aeroclubul României şi alte instituţii şi organizaţii civile sau militare în vederea organizării de acţiuni pentru propaganda şi istoria aeronauticii;

l) continuarea demersurilor pentru a face din ARPIA, o asociaţie de utilitate publică, aşa cum a fost ARPA – predecesoarea ARPIA -, folosind sprijinului ministerelor, administraţiei publice, instituţiilor, societăţilor comerciale, organismelor de stat şi neguvernamentale;

Art. 10 – (1) Metode şi mijloace utilizate pentru îndeplinirea scopului şi obiectivelor :

a) efectuează căutări şi cercetări în arhive, biblioteci şi în teren pentru îmbunătăţirea continuă a bazei de date şi a informaţiilor în vederea scrierii istoriei aeronauticii române cât mai veridic şi în concordanţă cu cea mondială;

b) organizează comunicări, simpozioane, expuneri şi manifestări cu prilejul unor evenimente aeronautice susţinute logistic şi cu o propagandă adecvată;

c) editează publicaţii de informare şi tipăreşte, sub egida ARPIA, lucrări de specialitate, de ştiinţă şi istorie, creaţii artistice şi beletristice cu subiecte şi tematică de aviaţie;

d) menţine relaţii deschise şi permanente cu media din ţară şi străinătate pentru transmiterea prin diferite mijloace a informaţiilor de specialitate (emisiuni, publicaţii, articole);

e) organizează expoziţii tematice de artă şi carte, de filatelie, modelism şi numismatică, foto-expoziţii, şi expoziţii itinerante, precum şi alte manifestări cu caracter aeronautic;

f) foloseşte facilităţile Clubului Aviatorilor (odată cu înfiinţarea acestuia), pentru promovarea interesului aeronautic, afirmarea iniţiativelor şi propaganda celor mai valoroase lucrări cu subiect de aviaţie, acordarea de premii şi stimulente morale unor personalităţi;

g) acordă asistenţă de specialitate, după caz, unor filme, spectacole şi piese de teatru, cu subiect de aviaţie, iar pentru informare generală, prezintă date despre ARPIA pe internet;

h) colaborează cu instituţiile interesate pentru sărbătorirea Zilei Aviaţiei Române şi a altor evenimente eventual, organizează independent, activităţi de turism, agrement, călătorii şi vizite, mitinguri, sporturi aeronautice, concursuri naţionale şi locale de modelism, zbor, artă şi literatură cu teme aeronautice acordând, după caz, premii şi diplome cu însemnele Arpia;

i) administrează „Cartea de onoare ARPIA”- ce include în paginile sale, personalităţi şi evenimente ce au contribuit la dezvoltarea aeronauticii şi cărora asociaţia le-a acordat, cu diferite prilejuri, pentru merite deosebite distincţii, premii şi diplome;

(2) Acţiunile organizate şi mijloacele folosite sub egida ARPIA, incumbă răspunderea juridică a asociaţiei şi se înscriu, împreună cu activităţile planificate, în programele aprobate de Consiliului Director şi în Adunările Generale ale organizaţiei.

Capitolul III

Structura Asociaţiei. ORGANELE DE CONDUCERE

Art. 11 – (1) Asociaţia Română pentru Propaganda şi Istoria Aeronauticii are organe de conducere: Adunarea Generală, Consiliul Director, Biroul Executiv Central, Comisia de cenzori şi o structură centrală. Asociaţia îşi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, cu organe de conducere proprii şi un patrimoniu distinct faţă de cel al asociaţiei.

(2) Filialele sunt entităţi cu personalitate juridică care, pot încheia, în nume propriu, acte juridice în condiţiile stabilite de asociaţie prin actul constitutiv al filialei, pe baza aprobării prealabile a Biroului Executiv Central. De asemenea,  pot încheia acte juridice de dispoziţie, în numele şi pe seama asociaţiei, numai pe baza hotărârii Consiliului Director.

(3) Filiala se constituie pe baza hotărârii Adunării Generale a Asociaţiei, iar între adunările generale, prin hotărârea Consiliului Director. Personalitatea juridică se dobândeşte de la data înscrierii filialei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, existent la judecătoria locală.

Art. 12 – (1) Organele centrale de conducere şi control ale  ARPIA sunt: Adunarea Generală, Consiliul Director; Biroul Executiv Central şi Comisia de Cenzori.

(2) Organele de conducere şi control ale filialei sunt: Adunarea Generală anuală şi periodică, Consiliul Director al filialei, Biroul Executiv care se constituie la apreciere, dacă filiala are peste 100 de membrii şi Cenzorul (comisia de cenzori).

Art. 13 – (1) Organele de conducere îşi desfăşoară activitatea în mod democratic, pe baza votului exprimat. Adunările generale şi şedinţele sunt statutare cu participarea celor prevăzuţi a lua parte conform normelor de reprezentare ale conducerii structurii respective.

(2) Hotărârile organelor de conducere sunt valabile dacă au fost adoptate cu acordul majorităţii celor prezenţi cu drept de vot şi devin obligatorii pentru toate filialele şi pentru toţi membrii indiferent de poziţia personală exprimată verbal, în scris sau prin vot.

Art. 14 – Adunarea Generală a ARPIA este organul suprem de conducere, alcătuit din totalitatea filialelor şi organizaţiilor asociate. Se convoacă odată la patru ani, caz în care, în funcţie de numărul membrilor, poate fi o Conferinţă Naţională  şi are următoarele competenţe:

a) analizează şi apreciază activitatea organelor de conducere centrale şi ale filialelor;

b) stabileşte strategia, obiectivele şi programul activităţilor pentru următorii patru ani;

c) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi bilanţul contabil;

d) alege şi revocă membrii Consiliului Director;

e) alege şi revocă cenzorul sau după caz, a membrilor Comisiei de Cenzori;

f) hotărăşte înfiinţarea de filiale;

g) modifică actul constitutiv şi prevederile statului;

h) dizolvă şi lichidează asociaţia, precum destinaţia bunurilor rămase;

i) orice alte atribuţii prevăzute de lege sau în statut.

Art. 15 – Adunarea Generală se constituie din delegaţii aleşi la adunările generale ale filialelor ce se desfăşoară la patru ani, din membrii Consiliului Director în exerciţiu, din preşedinţii de filiale şi cei ai organizaţiilor asociate. Toţi au drept de vot. Normele şi criteriile de reprezentare se stabilesc de către Biroul Executiv Central, din toate categoriile de membrii

Art. 16 – La Adunarea Generală pot participa ca invitaţi, personalităţi şi reprezentanţi ai unor instituţii şi organisme, potrivit celor stabilite de Biroul Executiv Central.

Art. 17 – La cererea a cel puţin 50% din numărul filialelor sau la iniţiativa Consiliului Director, poate fi convocată Adunarea Generală extraordinară, cu atribuţii parţiale sau totale, aşa cum sunt menţionate la art. 14.

Art. 18 – Consiliul Director al  ARPIA este organul de conducere în intervalul dintre adunările generale. Din Consiliul Director fac parte membrii aleşi, preşedinţii de filiale şi cei ai organizaţiilor asociate, precum şi patru membrii supleanţi, în total, cel puţin 43 de persoane.

Art. 19 – Consiliul Director se convoacă semestrial şi are următoarele atribuţii:

a)     în prima şedinţă după Adunarea Generală, se aleg, dintre membrii săi, prin vot secret sau vot deschis, preşedintele, prim-vicepreşedintele, trei vicepreşedinţi, trezorierul, secretarul general şi ceilalţi secretari. Preşedintele Consiliului Director este şi preşedintele asociaţiei;

b)     analizează activitatea Biroului Executiv Central şi a filialelor. Stabileşte măsurile şi activităţile corespunzătoare pentru anul următor;

c)      înlocuieşte, la nevoie, parte dintre membrii săi şi completează Consiliului Director din rândul membrilor supleanţi; iar pentru funcţiile disponibile, se aleg alţi supleanţi.

d) întocmeşte programul anual al asociaţiei corelat cu Programul general ARPIA;

e) întocmeşte şi pregăteşte documentele necesare pentru Adunarea Generală;

f) convoacă Adunarea Generală şi o informează despre măsurile adoptate,

g) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în Statut sau la Adunarea Generală,

h) pentru o bună funcţionare îşi poate elabora un Regulament de funcţionare.

i) poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat pentru a executa o serie de atribuţii prevăzute mai sus.

Art.20 – Biroul Executiv Central asigură conducerea curentă a asociaţiei între şedinţele Consiliului Director şi se întruneşte odată pe lună sau ori de câte ori este nevoie. Este compus din 11 – 15 membrii şi este format, în principiu din: preşedinte, vicepreşedinţi, secretarii, consilieri, şefii de secţii şi preşedinţi de filiale. Biroul are următoarele atribuţii:

a) întocmeşte şi prezintă Adunării Generale, raportul de activitate pe perioada anterioară, modul de executare a bugetului de venituri şi cheltuieli, proiectul programelor asociaţiei şi informează Consiliul Director despre principalele hotărâri adoptate;

b) prezintă anual rapoarte de activitate şi încheie acte juridice în numele asociaţiei;

c) îndrumă şi monitorizează activitatea filialelor şi intervine operativ pentru rezolvarea eventualelor disfuncţionalităţi privind aplicarea Statutului, a hotărârilor Adunării Generale şi ale Consiliului Director, ale propriilor decizii şi recomandări;

d) organizează şedinţele Consiliului Director,  conduce activitatea secţiilor, elaborează periodic buletine informative şi coordonează editarea unor lucrări şi materiale;

e) aprobă organigrama şi politica de personal a asociaţiei;

f) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de Statut sau în Adunarea Generală.

Art.21 – Comisia de Cenzori. (1) Membrii comisiei sunt aleşi de Adunarea Generală ARPIA, în număr impar, pe o perioadă de patru ani, cu posibilitatea realegerii lor. Cenzorii nu pot face parte din Consiliului Director.

(2) Membrii Comisiei de Cenzori trebuie să îndeplinească condiţiile de calificare contabilă. Cel puţin unul dintre ei trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil.

(3) Activitatea Comisiei de Cenzori este amendată sau revocată numai de către  Adunarea Generală ARPIA. Comisia are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul ARPIA;

b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale. Cele anuale, le prezintă Consiliului Director;

c) certifică situaţiile financiare anuale şi Bugetul de venituri şi cheltuieli în vederea aprobării acestora de către Adunarea Generală ARPIA;

d) aduce la cunoştinţa Consiliului Director ARPIA, neregulile constatate;

e) întocmeşte Regulamentul intern de funcţionare;

f) participă, ca invitat, la şedinţele Consiliului Director, fără a avea drept de vot.

Art. 22 – (1) Adunarea Generală a filialei este organul de conducere în plan teritorial. Se convoacă lunar şi participă toţi membrii filialei. Atribuţiile Adunării Generale a filialei sunt:

a) alege odată la patru ani, prin vot deschis, delegaţii la Adunarea Generală ARPIA, membrii Consiliului Director al filialei şi cenzorul sau după caz, Comisie de Cenzori;

b) analizează activitatea Consiliului Director al filialei şi ia măsurile corespunzătoare de îmbunătăţire a activităţilor acestuia;

c) stabileşte obiectivele şi acţiunile pentru următoarele 12 luni şi aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul următor;

e) completează Consiliul Director şi înlocuieşte cenzorul sau membrii din Comisia de Cenzori, dacă situaţia impune o asemenea măsură;

d)     aprobă propunerile de modificare ale actului constitutiv şi ale Statutului filialei;

e)     îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de Lege sau de Statut.

(2) Activitatea filialei se desfăşoară în mod continuu, fiind concretizată prin adunări lunare curente şi adunări generale ce se desfăşoară odată pe an sau, ori de câte ori apare necesitatea. In totdeauna însă, când se discută raportul de activitate şi bilanţul contabil.

(3) Filiala, cu acordul Biroului Executiv Central, poate organiza vizite pentru informare şi  schimburi de experienţă cu asociaţiile similare din judeţe ale ţărilor vecine. Toate cheltuielile de delegare se suportă de organizator.

(4) Înscrierea filialei se face conform legislaţiei. Filiala are dreptul să ia hotărâri cu respectarea statutului şi poate stabili relaţii cu instituţiile, organismele şi administraţia locală.  Declaraţiile de principii dorite a fi difuzate prin mass-media, în probleme de interes general, se fac prin Consiliul Director. Membrii se pot adresa mass-media numai în nume propriu.

(5) Convocarea Adunării Generale a filialei se face de Consiliul Director al acesteia. La cererea a peste 50% din membrii filialei sau ca urmare a hotărârii Consiliului Director poate fi convocată Adunarea Generală extraordinară cu competenţe similare Adunării Generale.

Art. 23 – Consiliul Director al filialei este organul de conducere în intervalul dintre adunările generale. În funcţie de numărul de membrii din filială, Consiliul Director al acesteia se compune din: preşedinte, secretar, trezorier, dacă filiala are 3 – 15 membri: preşedinte, vicepreşedinte, secretar, trezorier, dacă filiala este formată din 15 – 100 membri, iar când filiala are peste 100 de asociaţi, Consiliul Director se compune din preşedinte, prim-vicepreşedinte, vicepreşedinte, secretar, trezorier şi 4-6 membri pentru care se stabilesc diferite răspunderi. Se întruneşte lunar şi are următoarele atribuţii:

a) la prima şedinţă după constituirea filialei şi apoi, la interval de patru ani, membrii consiliului aleg, prin vot secret sau vot deschis: preşedintele, prim-vicepreşedintele, vicepreşedintele şi secretarul. Preşedintele Consiliului Director este şi preşedintele filialei;

b) prezintă adunării generale, raportul de activitate anual şi bilanţul contabil;

c) prezintă spre aprobare adunării generale, bugetul de venituri şi cheltuieli;

e) întocmeşte şi prezintă planul activităţilor pe anul următor;

f) prezintă adunării generale şi alte documente ce privesc activitatea filialei;

g) analizează trimestrial situaţia primirilor de noi membri, ia măsuri de creştere a numărului acestora şi măsuri pentru activarea restanţierilor la plata cotizaţiei;

) hotărârile în Consiliul Director al filialei se iau prin vot, cu majoritatea simplă;

h) întocmeşte Regulamentul de funcţionare şi-l supune aprobării Adunării Generale.

Art. 24 –  (1) Cenzorul / Comisia de Cenzori al/a filialei desfăşoară controlul intern.

(2) Pentru filialele cu peste 100 de membrii se alege o Comisie de Cenzori alcătuită din număr impar de membri. Atribuţiile sunt similare cu la structura centrală, conform art. 21.

Art. 25 – Pentru alegeri în funcţiile de conducere se propun mai multe candidaturi. Candidaţii propuşi trebuie să fie din toate categoriile de membrii şi să aibă o vechime de cel puţin un an ca membru în asociaţie. Fac excepţie candidaţii propuşi la filialele nou constituite.

Art. 26 – Pentru desfăşurarea activităţilor în mod continuu şi operativ la nivelul asociaţiei (filialei) se constituie, după posibilităţi, un aparat de lucru ale cărui atribuţii se stabilesc prin regulamentul de funcţionare ce se aprobă de Biroul Executiv Central pentru asociaţie şi organul corespunzător la filială,

Capitolul iV

MEMBRII ASOCIAŢIEI

            Art. 27 – (1) Asociaţia este formată din membri, membri susţinători şi simpatizanţi. Între aceştia sunt membrii activi, membri fondatori, membri de onoare, donatori şi sponsori.

(2) Membri activi sunt toţi cei care participă la activităţile asociaţiei şi plătesc cotizaţia.

(3) Membri fondatori sunt acei asociaţi care au contribuit la înfiinţarea ARPIA, participă la adunările şi activităţile asociaţiei, au drept de vot deliberativ, pot alege şi pot fi aleşi în organele de conducere.

(4) Membri de onoare sunt personalităţi care prin efort şi implicare au contribuit la afirmarea şi dezvoltarea asociaţiei, a aeronauticii române şi europene.

(5) Membri donatori sunt cei care fac o donaţie, persoane fizice şi juridice care prin acţiuni de susţinere materială şi financiară transmit cu titlu gratuit, irevocabil, un bun sau bunuri ale acestora, asociaţiei în valoare de peste două salarii minime pe economie. Numele acestora se va înscrie în Cartea de Onoare a ARPIA.

(6) Sponsori devin persoanele fizice şi juridice care asigură suportul logistic al derulării programelor, acţiunilor şi dezvoltării sau/şi administrării patrimoniului asociaţiei.

(7) Are calitatea de membru ARPIA, oricare persoană fizică, cu cetăţenie română sau străină, fără deosebire de naţionalitate, apartenenţă politică, sex şi religie, care acceptă statutul şi participă direct la realizarea obiectivelor şi programelor ARPIA. Adeziunea este personală şi se dobândeşte prin depunerea unei cereri tip ce se aprobă de Consiliul Director.

 

(8) Persoanele juridice din ţară şi străinătate, cu acordul  Consiliului Director pot deveni membri ARPIA, prin asociere (afiliere), conform legii.

(9) Calitatea de membru ARPIA al persoanelor fizice şi juridice se dovedeşte prin Carnet de membru respectiv, prin Atestat sau Diplomă. Documentul doveditor este valabil numai cu numărul de înregistrare din Registrul unic de evidenţă a membrilor ARPIA.

(10) Legitimaţia este documentul care atestă calitatea de membru ARPIA, membru fondator, membru de onoare sau membru donator. Legitimaţia de membru este valabilă numai cu viza anuală, ştampila filialei şi semnătura preşedintelui/ secretarului general.

(11) Calitatea de membru poate fi retrasă de Adunarea Generală la propunerea Consiliului Director al filialei, atunci când se constată încălcarea prevederilor statutului, neparticiparea la activităţi şi conduită civică necorespunzătoare.

(12) Susţinătorii şi simpatizanţii sunt cei care susţin respectiv, cei care împărtăşesc ideile şi aspiraţiile asociaţiei, manifestă opţiune şi participă în mod activ la acţiunile ARPIA. Aceştia se şi se iau într-o evidenţă numerică generală a filialelor şi asociaţiei, fiind cuprinşi într-o situaţie nominală separată şi actualizată anual.

             Art. 28 – Drepturile membrilor ARPIA.

a) să participe la toate activităţile ce se organizează şi desfăşoară sub egida ARPIA;

b) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere şi control ale asociaţiei / filialei;

c) să-şi expună punctul de vedere asupra acţiunilor asociaţiei în cadru organizat;

d) să i se ofere facilităţi în procurarea lucrărilor editate sub egida ARPIA beneficiind de o reducere cu până 50%, după caz, la preţul publicaţiilor ARPIA;

f) să utilizeze baza de date şi materialele documentare pentru realizarea scopurilor ARPIA şi finalizarea unor iniţiative personale în aeronautică;

g) să facă parte din alte asociaţii similare din ţară şi de peste hotare, cu condiţia ca acest fapt să nu contravină adeziunii sale şi activităţilor ARPIA;

h) să poarte insigna şi legitimaţia (carnetul) de membru al asociaţiei;

i) să folosească, în scris şi oral calitate de membru de onoare, fondator, donator etc;

Art. 29 - Obligaţiile membrilor ARPIA:

a) să respecte prevederile statutului ARPIA, hotărârile organelor de conducere şi să contribuie la înfăptuirea programelor asociaţiei/filialei;

b) să achite cotizaţia de membru la termenele stabilite;c) elevii şi studenţii au obligaţia să plătească cel puţin jumătate din cotizaţia stabilită;

d) să rezolve şi să participe la acţiunile pentru care au fost desemnaţi;

e) să sprijine moral şi material acţiunile, programele şi planurile ARPIA.

Art. 30 – (1) Pierderea calităţii de membru al asociaţiei are loc prin:

a) retragerea din asociaţie, conform dorinţei personale. Cererea se adresează în scris preşedintelui sau secretarului general ARPIA/filialei;

b) neachitarea cotizaţiilor de membru ARPIA timp de douăsprezece luni;

c) absenţa de la  acţiunile ARPIA pe durata unui an calendaristic sau refuzul sistematic de a participa la realizarea acţiunilor propuse de asociaţie;

d) încălcarea gravă a prevederilor statutului ARPIA, constatată de organele de conducere. Cazul se prezintă Consiliului Director. La filială, în Adunarea Generală a acesteia.

(2) în toate situaţiile, pierderea calităţii de membru este adusă la cunoştinţa celui în cauză prin preşedinte / secretar general ARPIA,sau prin organele de conducere ale filialei

(2) Cei care au fost membri ARPIA pot redobândi calitatea de membru prin reluarea procedurii de înscriere în asociaţie.

 

CAPITOLUL V

Activitatea Financiar- contabilă, PATRIMONIUL ŞI ADMINISTRAREA

            Art. 30 – Activitatea economico-financiară a asociaţiei se desfăşoară în conformitate cu legislaţia şi prezentul Statut. Mijloacele financiare ale asociaţiei provin din:

a) taxa de înscriere şi cotizaţiile lunare depuse de membri asociaţiei. Cuantumul cotizaţiei se stabileşte anual de Adunarea Generală a filialei. Aceasta este aceeaşi şi obligatorie pentru toţi membrii ARPIA;

b) dobânzi bancare pentru sumele depuse în cont;

c) alocaţii de la bugetul de stat şi de la organele administraţiei locale;

d) donaţii, subvenţii şi sponsorizări;

e) alte surse de venituri, realizate din colecte publice, colecţii, concursuri, serbări, tombole etc. organizate ARPIA, din vânzarea de articole filatelice şi tipografice, insigne, cărţi, reviste, brelocuri şi a altor lucrări realizate sub egida asociaţiei. Materialele produse sub egida asociaţiei vor avea imprimată sigla ARPIA.

f) 2% din impozitele membrilor, conform Legii 571/2003;

g) organizarea unor servicii, acordarea de consultanţă şi expertiză unor persoane fizice sau juridice interesate de diferite aspecte din aeronautică;

h) organizarea unor expoziţii de artă fotografică, pictură, grafică, sculptură, numismatică, modelism etc. pe teme aeronautice şi vânzarea de filme documentare, diapozitive, imagini, casete video şi audio pe teme din istoria şi actualitatea aeronautică;

i) alte iniţiative legale menite să sporească fondurile băneşti, conform Ordonanţei Guvernului nr. 26 din 31.01.2000, modificată şi actualizată prin Legea 305/19.12.2008.

Art.31 – Fiecare filială va vărsa trimestrial, până la 15 ale primei lunii din trimestrul următor în  contul ARPIA, o cotă de 20 – 25% din veniturile realizate, în principiu, din cotizaţii, dobânzi şi încasări. Sumele respective se stabilesc anual prin bugetul de venituri şi cheltuieli al ARPIA şi al filialelor.

Art. 32 – (1) Bunurile intrate legal în posesia asociaţiei (sediu, terenuri, clădiri, mobilier, aparate foto, cărţi, filme, electronică ş.a.), atât la nivelul organizaţiei, cât şi al filialelor, constituie patrimoniul ARPIA şi este  administrat  pe gestiuni de către Consiliul Director.

(2) Orice acţiune ce constituie un angajament de înstrăinare a unuii obiect de patrimoniu se efectuează numai cu acordul Adunărilor Generale ARPIA respectiv al filialelor, la propunerea Consiliului  Director al acestora, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(3) La dizolvarea unei filiale, fondurile, inventarul şi documentele de evidenţă şi de activitate sunt luate în primire de către Consiliul Director ARPIA.

Art. 33 – Cheltuielile ARPIA sunt următoarele:

a) cheltuieli de exploatare şi întreţinere, conform contractelor încheiate cu furnizorii (chirie, lumină, căldură, birotică, telefon etc.);

b) cheltuieli de protocol, comemorări şi aniversări ale personalităţilor şi evenimentelor se prevăd în programul anual de activităţi al asociaţiei/filialei. Cuantumul acestor cheltuieli se aprobă de Consiliul Director al ARPIA/filialei, cu aducerea la cunoştinţa Adunării Generale a acesteia, dar numai în proporţie  de 10 – 15% din totalul veniturilor anuale ale filialei;

c) periodic, cu diferite prilejuri sau anual, se pot acorda unor membri recompense (considerate cheltuieli), pentru activităţi deosebite, în cuantum de până la 10% din venituri;

d) plăţi pentru retribuirea celor care efectuează activităţi în beneficiul ARPIA/filialei;

e) orice alte cheltuieli impuse de realizarea unor activităţi efectuate conform statutului şi legilor, inclusiv pentru imaginea şi reprezentarea intereselor asociaţiei sau ale filialei.

f) confecţionarea materiale de propagandă aducătoare de venituri, insigne, plachete, medalii, filatelie şi a altor obiecte se avizează de Consiliul  Director ARPIA. Vânzarea sau livrarea acestora se face prin filială, prin trezorieri şi persoane desemnate de asociaţi.

Art. 34 – membrii organelor de conducere, pe întreaga ierarhie a asociaţiei şi a aparatului de lucru îşi desfăşoară activitatea pe bază de voluntariat. Aceştia pot primi periodic, stimulente în bani, obiecte şi diplome, a căror valoare, ca şi decontul cheltuielilor de delegare pentru deplasări în interesul asociaţiei şi/sau filialelor, se stabilesc de către Consiliul Director.

 CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

  Art. 36 (1) Pe  plan  intern, ARPIA colaborează cu diverse instituţii şi agenţii, cu societăţi comerciale şi organisme neguvernamentale a căror activitate contribuie la îndeplinirea scopului şi obiectivelor ARPIA, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Competenţa de a stabili colaborări pe plan intern revine preşedintelui şi secretarului general ARPIA sau celor desemnaţi în acest scop de către Consiliul Director.

Art. 37 –  Pe plan extern, ARPIA poate stabili relaţii cu diferite societăţi, organisme neguvernamentale, muzee, publicaţii şi persoane fizice în vederea îndeplinirii scopului şi obiectivelor asociaţiei cu respectarea legislaţiei şi hotărârilor Consiliului Director al ARPIA.

Art. 38 – Asociaţia/filiala se poate dizolva prin hotărâre a Adunării Generale adoptată prin vot secret, cu exprimarea a cel puţin 2/3 din numărul participanţilor cu drept de vot. Bunurile rămase se pot transmite unei persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, potrivit legislaţiei.

Art. 39 – (1) Modificarea şi completarea Statutului ARPIA s-a făcut cu respectarea:

a) Ordonanţei Guvernului nr. 26 din 30.01.2000, publicată în Monitorul Oficial nr. 39 din 31.01.2000, modificată şi actualizată prin OG nr. 37 din 30.01.2003, legea 246/2005 şi Legea nr. 305/2008 publicată în Monitorul Oficial nr. 855 din 19.12.2008

b) Hotărârii Adunării Generale ARPIA din 24 aprilie 2009, prin votul a 80% din numărul membrilor componenţi, potrivit legislaţiei.

Art. 40 – Actualul  Statut cu actualizările şi modificările aduse potrivit legislaţiei a fost  aprobat cu ocazia  desfăşurării Adunării Generale ARPIA din 24 aprilie 2009. Intră în vigoare pe aceiaşi dată.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>