Statut AAT

S T A T U T U L 

ASOCIAŢIEI  AVIATORILOR DIN TIMIŞOARA

I.  SCOP, CONSTITUIRE , OBIECTIVE

Art.1 Prezentul statut reglementează organizarea şi funcţionarea ASOCIAŢIA AVIATORILOR DIN TIMIŞOARA, constituită în baza art.1 din O.G. 26 / 2000, privind constituirea şi funcţionarea asociaţiilor şi fundaţiilor, în urma acordului liber exprimat de către membrii fondatori în Actul de constituire.

Art.2 ASOCIAŢIA AVIATORILOR DIN TIMIŞOARA are ca scop crearea unui cadru organizatoric în care să se desfăşoare activităţi, servicii sau acţiuni în vederea rezolvării unor probleme sociale, culturale, artistice sau profesionale a membrilor săi şi familiilor acestora.

Art.3 (1) Denumirea asociaţiei este  ASOCIAŢIA AVIATORILOR DIN TIMIŞOARA.

(2) ASOCIAŢIA AVIATORILOR DIN TIMIŞOARA are sediul în România, jud. Timiş, loc. Timişoara, str. Grigore Alexandrescu, nr.77 şi poate înfiinţa filiale în ţară şi străinătate.

Art.4 ASOCIAŢIA AVIATORILOR DIN TIMIŞOARA este o organizaţie, neguvernamentală, apolitică şi independentă faţă de orice persoană fizică sau juridică, supunându-se doar legilor ţării în domeniu şi prezentului statut.

Art.5 ASOCIAŢIA AVIATORILOR DIN TIMIŞOARA dobândeşte personalitate juridică odată cu înregistrarea sa la organele judecătoreşti locale abilitate.

Art.6 ASOCIAŢIA AVIATORILOR DIN TIMIŞOARA îşi întemeiază personalitatea juridică pe baza Actului de constituire şi a prezentului statut.

Art.7 Durata de funcţionare a asociaţiei este pe termen nedeterminat, cu posibilitatea de reorganizare sau dizolvare la încetarea scopului pentru care a fost constituit, în condiţiile stabilite de prezentul statut

Art.8  ASOCIAŢIA AVIATORILOR DIN TIMIŞOARA îşi propune realizarea următoarelor obiective:

a)      Acţiuni permanente de cunoaştere şi popularizare a realizărilor naţionale şi universale din domeniul aeronauticii, a istoriei şi contribuţiei românilor în afirmarea dezvoltării aviaţiei;

b)      Informarea publicului larg din ţară şi străinătate, prin mijloace specifice privind evoluţiile, realizările şi noutăţile aeronautice naţionale şi universale;

c)      Informarea şi atragerea,  prin diferite mijloace, a publicului larg pentru a participa la evenimentele aeronautice (mitinguri, demonstraţii aeriene, concursuri sportive cu specific aeronautic etc.), organizate în ţară şi străinătate de diferite instituţii publice sau private;

d)      Constituirea unui club aviatic de interes public.

e)      Iniţierea şi menţinerea colaborărilor cu reprezentanţi ai societăţilor comerciale, şcolilor, liceelor, colegiilor şi instituţiilor de învăţământ superior, în scopul stimulării tinerilor pentru practicarea profesiilor aeronautice;

f)        Sprijinirea muzeelor sau secţiilor de aeronautică pentru identificarea, colectarea şi donarea materialelor specifice, constituirea unor fonduri de documentare pentru deschiderea unor expoziţii;

g)      Susţinerea materială a creatorilor din domeniul beletristic şi al artelor plastice pentru realizarea unor opere artistice cu subiecte inspirate din activităţile aeronautice;

h)      Colaborarea cu asociaţii, fundaţii, instituţii şi organisme din ţară şi străinătate pentru schimbul de informaţii din aeronautică, a cunoaşterii evoluţiilor în cercetare, producţie, fabricaţie şi zbor din ţară şi din lume;

i)        Promovarea şi susţinerea unor programe proprii sau în colaborare cu alte instituţii guvernamentale sau private în vederea rezolvării problemelor legate de asistenţă medicală, asigurarea de locuinţe, crearea unor condiţii de odihnă şi de recreare a membrilor asociaţiei şi a familiilor acestora;

j)        Crearea din fonduri proprii sau în colaborare cu alte instituţii din ţară sau străinătate a unor hoteluri, case de odihnă sau zone de agrement pentru satisfacerea nevoilor de refacere psiho-fizică a membrilor săi şi a familiilor acestora;

k)      Dezvoltarea unei reţele de case ale pensionarilor în care să locuiască membrii asociaţiei care au probleme sociale sau de sănătate şi care necesită o îngrijire specială.

l)        Susţinerea sau organizarea acţiunilor de realizare, editare şi comercializare de cărţi, note informative, reviste, studii sau filme, privind activitatea aeronautică;

m)   Organizarea de activităţi umanitare pentru sprijinirea unor aviatori aflaţi în activitate, în rezervă sau retragere aflaţi in dificultate;

n)      Participarea activa la evenimentele cu specific aeronautic (comemorări, dezveliri de monumente, cunoaştere a evenimentelor şi eroilor aviaţiei, precum şi a personalităţilor din domeniul aeronauticii);

o)      Promovarea activităţii asociaţiei şi a membrilor săi în mass – media.

 II. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR

Art.9 Poate fi membru al asociaţiei orice persoană fizică din România sau străinătate, care  doreşte să pună în aplicare obiectivele asociaţiei.

Art.10 Membrii asociaţiei au următoarele drepturi :

a)      să participe cu vot deliberat în organele de conducere ale asociaţiei;

b)      să aleagă sau să fie aleşi în organele de conducere ori de control ale asociaţiei;

c)      să-şi exprime liber părerile despre activitatea sau legislaţia în domeniu;

d)      să participe la toate activităţile organizate de asociaţie;

e)      să reprezinte, prin împuternicire scrisă, cel mult doi membrii în organele de conducere ale asociaţiei, atunci când aceştia lipsesc din motive obiective;

f)        să fie reprezentat, prin împuternicire scrisă, în organele de conducere ale asociaţiei, atunci când lipseşte din motive întemeiate;

g)      să beneficieze, în condiţiile stabilite de organele de conducere, de proiectele, programele sau activităţile desfăşurate de asociaţie;

h)      să promoveze programe, respectiv să conducă sau să coordoneze programele aprobate de organele de conducere ale asociaţiei;

i)        să fie sprijiniţi în obţinerea sau păstrarea unor drepturi profesionale

j)        să reprezinte asociaţia când este desemnat de organele de conducere ale asociaţiei;

k)      să fie informat asupra hotărârilor adoptate şi a activităţilor promovate şi desfăşurate de către asociaţie

Art.11 Membrii asociaţiei au următoarele obligaţii:

a)         să participe direct sau prin reprezentanţi împuterniciţi în scris la desfăşurarea adunărilor generale ordinare sau extraordinare ale membrilor asociaţiei.

b)         să participe la îndeplinirea  obiectivelor asociaţiei;

c)        să contribuie la constituirea bunurilor mobile sau imobile ale asociaţiei, prin plata contribuţiilor stabilite şi aprobate de organele de conducere ale asociaţiei;

d)        să respecte hotărârile adoptate organele de conducere şi control ale asociaţiei;

e)        să reprezinte cu cinste interesele asociaţiei;

f)          să nu întreprindă acţiuni sau activităţi ce pot leza interesele asociaţiei;

Art.12 Calitatea de membru al asociaţiei se pierde prin retragere, schimbarea domeniului de activitate sau pierderea dreptului de a presta servicii externe de prevenire şi protecţie, respectiv excludere din asociaţie.

Art.13 Membrii asociaţiei pot fi excluşi numai cu aprobarea organelor de conducere ale asociaţiei în următoarele situaţii:

a) încălcarea repetată a obligaţiilor membrilor;

b) suspendarea activităţii membrilor urmare a unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive

d) neplata obligaţiilor statutare sau contractuale ale membrilor faţă de asociaţie timp de un an.

 III. ORGANELE DE CONDUCERE ŞI CONTROL

Art.14 Organele de conducere şi de control ale asociaţiei sunt:

-          Adunarea generală a membrilor asociaţiei;

-          Consiliul director al asociaţiei;

-          Comisia de cenzori (cenzor).

Adunarea generală

Art.15 Adunarea generală a membrilor este organul principal de conducere al asociaţiei şi se întruneşte anual în sesiune ordinară, în cursul primului trimestru al anului sau, ori de câte ori este nevoie, în sesiune extraordinară la iniţiativa consiliului director, ori la cererea scrisă a cel puţin două treimi din numărul total al membrilor asociaţiei.

Art.16 În adunările generale anuale se vor prezenta rapoarte de activitate ale organelor de conducere şi control alese privind execuţia bugetară şi proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli.

Art.17 Convocarea adunărilor generale se face cu cel puţin 10 (zece) zile calendaristice înainte de data de desfăşurare, pe bază de invitaţie scrisă înaintată prin mijloace specifice de informare, care va conţine ordinea de zi propusă, data, locul şi ora de desfăşurare.

Art.18 Adunarea generală a membrilor asociaţiei este statutară dacă numărul celor prezenţi reprezintă cel puţin două treimi din numărul total al membrilor.

Art.19 Atunci când nu sunt îndeplinite condiţiile statutare de desfăşurare, Adunarea generală se reprogramează după 7 (şapte) zile în condiţii similare şi se desfăşoară indiferent de numărul membrilor prezenţi, dacă se face dovada anunţării tuturor membrilor.

Art.20 Adunarea generală a membrilor asociaţiei, are următoarele atribuţii:

a)        aprobă execuţia bugetară a asociaţiei şi adoptă bugetul anual  de venituri şi cheltuieli al asociaţiei;

b)        alege, odată la 4 ani, preşedintele, secretarul şi membrii consiliului director, respectiv preşedintele şi membrii comisiei de cenzori

c)        aprobă finanţarea şi derularea tuturor programelor şi proiectelor iniţiate de membrii asociaţiei;

d)        hotărăşte asupra volumului şi naturii mijloacelor financiare şi materiale proprii necesare desfăşurării activităţilor asociaţiei;

e)        hotărăşte modul de folosire a mijloacelor financiare proprii, suma până la care membrii consiliului director pot angaja cheltuieli în numele membrilor pentru efectuarea unor activităţi;

f)          hotărăşte constituirea de uniuni sau federaţii, ori afilierea la alte asociaţii din ţară sau străinătate pentru realizarea unui scop comun, compatibil cu cel al asociaţiei;

g)        aprobă structura organizatorică a serviciului administrativ al asociaţiei şi stabileşte plafoanele de salarizare a angajaţilor asociaţiei;

h)        revocă, atunci când este cazul, membrii aleşi, personalul administrativ numit şi directorii de programe sau proiecte;

i)          excluderea membrilor din asociaţie, pentru abateri grave;

j)          aduce modificări la prezentul statut;

Art.21 Adunarea generală adoptă hotărârii cu majoritate simplă de voturi, din numărul membrilor asociaţie prezenţi. Fac excepţie hotărârile privind dizolvarea asociaţiei, completarea sau modificarea statutului, acordarea titlului de membru onorific şi cazurile de revocare din funcţii ori excludere a membrilor, care se adoptă cu votul a cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor asociaţiei.

Art.22 Hotărârile pot fi adoptate prin vot deschis sau secret conform regulamentelor interioare sau a hotărârilor adoptate în Adunarea generală.

Art.23 Hotărârile luate în adunările generale vor fi aduse la cunoştinţa tuturor membrilor, de către secretarul asociaţie, prin mijloace de informare specifice, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la adoptare.

Art.24 Adunarea generală va adopta regulamente interioare pentru desfăşurarea unor activităţi şi a alegerilor, care trebuie însă, să se afle în concordanţă cu prevederile prezentului statut şi legislaţia în vigoare.

Consiliul director

Art.25 Consiliul director este organul executiv al asociaţiei şi este format din cel puţin 5 membrii, aleşi de Adunarea generală.

Art.26 Consiliul director conduce nemijlocit activitatea asociaţiei şi se întruneşte lunar în şedinţe ordinare, iar la nevoie în şedinţe extraordinare la iniţiativa preşedintelui asociaţiei sau a oricărui membru al consiliului director.

Art.27 Şedinţele extraordinare ale consiliului vor fi convocate în următoarele situaţii:

a)        când se impune modificarea structurii organizatorice a serviciului administrativ;

b)        când au loc abateri grave ale unor membri sau a unor angajaţi ai asociaţiei de la prevederile prezentului statut, respectiv de la sarcinile de serviciu şi se impun măsuri urgente de intervenţie;

c)        când este necesară perfectarea de urgenţă a unor contracte ale asociaţiei cu alte instituţii;

d)        când se impune promovarea de urgenţă a unor proiecte sau programe iniţiate de asociaţie sau în parteneriat;

Art.28 Consiliul director al asociaţiei are următoarele atribuţii:

a)        duce la îndeplinire toate hotărârile Adunării generale

b)        pune în aplicare bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat de Adunarea Generală

c)        întocmeşte proiectul de buget anual şi îl supune spre aprobare Adunării generale;

d)        alege din rândul membrilor consiliului director vicepreşedintele asociaţie

e)        prezintă în sesiunile ordinare ale Adunării generale rapoarte despre activitatea desfăşurată şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia;

f)          convoacă, după caz, sesiunile ordinare sau extraordinare ale Adunării  generale;

g)        stabileşte volumul şi natura mijloacelor financiare sau materiale necesare desfăşurării activităţilor asociaţiei şi le supune Adunării generale;

h)        stabileşte organigrama de funcţionare a serviciului administrativ şi o supune spre aprobare Adunării generale;

i)          angajează personalul necesar desfăşurării activităţilor administrative ale asociaţiei;

j)          negociază drepturile băneşti cu fiecare angajat în limitele plafoanelor stabilite de Adunarea generală;

k)        acţionează potrivit dispoziţiilor legale pentru recuperarea pagubelor de la personalul angajat sau membrii asociaţiei, care se fac vinovaţii de producerea acestora;

l)          aprobă lunar, pe bază de documente, toate cheltuielile executate şi plata drepturilor băneşti ale personalului angajat în funcţie de realizarea sarcinilor.

m)     întocmeşte atribuţiile funcţionale ale personalului angajat;

n)        întocmeşte proiecte şi programe de activităţi ale asociaţiei, numeşte persoanele răspunzătoare şi le supune spre aprobare Adunării generale

o)        îndrumă, coordonează şi controlează activitatea angajaţilor şi a directorilor de programe sau proiecte.

Art.29 Şedinţele ordinare sau extraordinare se vor desfăşura pe baza unui regulament interior stabilit şi aprobat de membrii consiliului director şi vor fi conduse de preşedintele asociaţiei sau oricare alt membru desemnat de acesta.

Art.30 Şedinţele se consideră statutare şi se pot desfăşura dacă sunt prezenţi jumătate plus unu din numărul total al membrilor consiliului.

Art.31 În cazul când un membru lipseşte motivat, acesta poate delega, în scris, dreptul de reprezentare unui alt membru al consiliului.

Art.32 La şedinţele Consiliului director vor participa toţi directorii de programe sau proiecte, când aceştia există şi nu sunt membrii ai consiliului.

Art.33 Preşedintele asociaţiei este ales din rândul membrilor de către Adunarea generală şi are următoarele atribuţii:

a)   reprezintă asociaţia în relaţiile cu instituţiile publice, persoane juridice sau fizice;

b)   conduce şedinţele consiliului director invitând, după caz, alte persoane a căror prezenţă este necesară, inclusiv membrii ai comisiei de cenzori;

c)   convoacă şedinţele consiliului director şi adunările generale în condiţiile stabilite de prezentul statut;

d)   avizează lunar, pe bază de documente justificative, plata drepturilor salariale ale angajaţilor asociaţiei în funcţie de realizarea sarcinilor;

e)   semnează documentele emise sau primite de asociaţie;

f)     participă cu alţi membrii ai Consiliului director la perfectarea contractelor cu unele persoane fizice sau juridice privind desfăşurarea unor activităţi de prestări servicii în folosul asociaţiei, semnând contractele încheiate;

g)   răspunde de evidenţa şi păstrarea actelor şi documentelor asociaţie;

h)   îndrumă şi verifică activitatea membrilor consiliului cu responsabilităţi, directorilor de programe sau proiecte, secretarului şi administratorului asociaţiei;

i)      verifică modul de îndeplinire a sarcinilor de serviciu de către angajaţii asociaţiei;

Art.34 Dacă, din diferite motive, preşedintele asociaţiei nu-şi poate desfăşura activitatea, atribuţiile acestuia vor fi îndeplinite de vicepreşedintele asociaţiei ales din rândul membrilor Consiliului director.

Art.35 Preşedintele asociaţiei este ales din rândul membrilor asociaţiei, pentru maximum 2 mandate consecutive, conform regulamentului pentru alegeri, adoptat de Adunarea generală.

Art.36 Secretarul asociaţiei este ales din rândul membrilor Consiliului director şi are următoarele atribuţii:

a)   reprezintă asociaţia atunci când este delegat;

b)   participă, ca invitat, la şedinţele comisiei de cenzori;

c)   participă la întâlnirile legate de perfectarea contractelor;

d)   deschide Adunările generale şi şedinţele Consiliului director, prezintă ordinea de zi şi o completează cu propunerile venite din partea participanţilor;

e)   verifică condiţiile statutare privitoare la prezenţa membrilor în Adunările generale şi Consiliul director

f)     răspunde de completarea şi păstrarea registrelor cu procese verbale ale Adunării generale, respectiv ale şedinţelor Consiliului director şi a dosarului cu hotărârii;

g)   răspunde de centralizarea materialelor necesare desfăşurării Adunării generale, respectiv a şedinţelor Consiliului director;

h)   asigură comunicarea cu instituţiile publice sau private, respectiv membrii asociaţiei şi este purtătorul de cuvânt al asociaţiei;

i)      ţine evidenţa membrilor asociaţiei, completează legitimaţiile, când este cazul, şi avizează plata taxei de înscriere şi a cotizaţiilor.

j)      ţine evidenţa financiar contabilă a asociaţiei, până la numirea unei persoane.

Art.37 În cazul când, din diferite motive secretarul nu-şi mai poate exercita atribuţiile, acesta va fi înlocuit, până la prima Adunare generală, de un alt membru al Consiliului director desemnat prin vot.

Comisia de cenzori

Art.38 Activitatea de control financiar şi contabil intern este asigurată de către o comisie de cenzori formată din cel puţin 3 membrii aleşi din rândul membrilor asociaţiei.

Art.39 La înfiinţare, activitatea de control financiar şi contabil intern, poate fi asigurată de un cenzor, care se va bucura de toate prerogativele comisiei de cenzori şi a preşedintelui comisiei.

Art.40 Comisia de cenzori are următoarele atribuţii:

a)   veghează la aplicarea şi respectarea prevederilor prezentului statut;

b)   efectuează cel puţin o dată pe trimestru un control preventiv privind operaţiunile financiare şi contabile executate  serviciul administrativ în registrul de casă şi conturile bancare;

c)   urmăreşte lunar modul de depunere în conturile bancare a numerarului disponibil şi a fondurilor special constituite;

d)   urmăreşte respectarea hotărârii Adunării generale privind încadrarea cheltuielilor administrative şi salariale în limita plafoanelor stabilite de Adunarea generală;

e)   asigură cel puţin odată pe an inventarierea gestiunii asociaţiei, consemnând constatările într-un registru de procese verbale, care se păstrează la preşedintele comisiei de cenzori;

f)     asigură controlul financiar contabil al asociaţiei conform legislaţiei în vigoare;

g)   prezintă anual Adunării generale raportul privind activitatea membrilor comisiei şi modul de gestionare a mijloacelor financiare şi materiale ale asociaţiei de către serviciul administrativ, propunând tot odată şi măsurile ce trebuie luate pentru îndreptarea neajunsurilor constatate;

h)   propune descărcarea de gestiune atunci când au loc alegeri sau când este schimbat din funcţie administratorul asociaţiei sau un alt angajat care a avut gestiune în cadrul serviciului administrativ;

i)      propune măsuri de imputare şi recuperare, în condiţiile prevăzute de lege, a sumelor ce reprezintă despăgubiri pentru prejudicii cauzate de personalul angajat al asociaţiei sau de către unii membri ai acesteia;

j)      delegă un membru care să participe la şedinţele consiliului director, când situaţia o impune;

Art.41 Comisia de cenzori se întruneşte cel puţin odată pe trimestru şi este condusă de un preşedinte ales prin vot de către Adunarea generală din rândul membrilor asociaţiei.

Art.42 Preşedintele comisiei de cenzori are următoarele atribuţii:

a)        verifică şi avizează documentele şi actele financiar-contabile ale asociaţiei;

b)        aduce la cunoştinţa Consiliului director orice neregulă constatată în urma controalelor executate

c)        propune sancţiuni şi măsuri de remediere, respectiv recuperare a unor eventuale pagube;

d)        sesizează organele de urmărire penală atunci când constată săvârşirea unor infracţiuni grave în gestionarea şi administrarea bunurilor de către unii membrii ai asociaţiei, directorii de programe sau angajaţii asociaţiei, în vederea recuperării prejudiciului adus;

Art.43 Membrii comisiei de cenzori au obligaţia, ca în decursul unui mandat, să execute cel puţin un control preventiv  privind operaţiunile financiare şi contabile.

Art.44 Modul de desemnare şi alegere a membrilor comisiei de cenzori va fi stabilit prin Regulamentul interior pentru alegeri, aprobat de Adunarea generală.

 IV. ADMINISTRAREA ŞI GESTIONAREA PATRIMONIULUI  ASOCIAŢIEI

Art.45 Administrarea bunurilor mobile şi imobile ale asociaţiei va fi asigurată de un serviciu administrativ a cărei structură organizatorică şi atribuţii vor fi stabilite de către Consiliul director, în funcţie de complexitatea activităţilor desfăşurate şi disponibilitatea fondurilor financiare, aprobate de Adunarea generală.

Art.46 Serviciul administrativ va fi condus de un sau mai mulţi administratori sau directori angajaţi de către Consiliul director al asociaţiei, de preferat, din rândul membrilor asociaţiei, în condiţiile stabilite de Adunarea generală.

Art.47 Personalul din serviciul administrativ va fi angajat de către Consiliul director, conform legilor în vigoare şi va fi salarizat prin negociere în limita plafoanelor salariale stabilite de Adunarea generală.

Art.48 Veniturile asociaţiei provin din:

a)      taxa de înscriere membrilor în asociaţie ;

b)      cotizaţiile membrilor asociaţiei;

c)      dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea, în condiţii legale, a sumelor disponibile;

d)      fonduri nerambursabile atribuite de la bugetul local sau de stat, conform legislaţiei în vigoare;

e)      donaţii de bunuri mobile sau imobile din partea membrilor ori a altor persoane fizice sau juridice;

f)        sponsorizări;

g)      venituri din activităţi comerciale sau economice directe desfăşurate de asociaţie, în condiţiile legii individual sau în parteneriat;

Art.49 Valorile taxei de înscriere şi a cotizaţiei membrilor se vor stabili anual de către Adunarea generală.

Art.50 Mijloacele financiare ale asociaţiei se constituite în fonduri potrivit hotărârilor luate de Adunarea generală şi se vor păstra în conturi curente la una sau mai multe bănci, stabilite de Adunarea generală.

Art.51 Plata cotizaţiei se va face integral  până la finele lunii martie a fiecărui an. Sumele vor fi depuse direct în contul asociaţiei sau la casieria asociaţiei.

Art.52 Dobânzile aferente acestor sume vor fi folosite integral numai pentru reîntregirea fondurilor respective.

Art.53 Mijloacele materiale se compun din bunuri mobile şi imobile, necesare desfăşurării activităţilor asociaţiei, dobândite în timp, prin cumpărare, donaţii sau sponsorizări.

Art.54 Asociaţia va adopta forma de evidentă contabilă în partidă simplă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

V. PATRIMONIUL ŞI FINANŢAREA ACTIVITĂŢILOR

Art.55 Patrimoniul asociaţiei va fi alcătuit din fondul de 600 lei constituit la înfiinţare şi bunurile mobile sau imobile acumulate în timp ca urmare a activităţilor desfăşurate, conform prezentului statut.

Art.56 Bunurile mobile şi imobile aparţinând asociaţiei vor fi folosite numai în interesul membrilor acesteia potrivit scopului pentru care au fost înfiinţate.

Art.57 Activitatea economico-financiara a asociaţiei se desfăşoară potrivit bugetului propriu de venituri si cheltuieli, aprobat anual de adunarea generală.

Art.58 Programele promovate din fonduri proprii sau în parteneriat cu alte instituţii vor fi conduse sau coordonate de persoane numite de organele de conducere ale asociaţiei. Funcţie de fondurile alocate, persoanele numite să conducă sau să coordoneze derularea programelor pot fi retribuite.

 VI. REORGANIZAREA SAU DIZOLVAREA ASOCIAŢIEI

Art.59 Reorganizarea sau dizolvarea asociaţiei se va face la propunerea şi cu aprobarea organelor de conducere ale asociaţie atunci când nu se mai pot îndeplini scopul şi obiectivele pentru care a fost constituită.

Art.60 În cazul reorganizării sau dizolvării asociaţiei situaţia patrimoniului va fi soluţionată de către organele de conducere ale asociaţie, iar în caz de divergenţă, se va apela la organele judecătoreşti competente.

Art.61 În cazul reorganizări sau dizolvării asociaţiei patrimoniul acesteia se repartizează, cu respectarea dreptului comun în materie, conform hotărârii adunării generale a asociaţiei.

Art.62 In termen de 15 zile de la reorganizare sau dizolvare reprezentantul legal al asociaţiei sau lichidatorii patrimoniului sunt obligaţi să solicite instanţei judecătoreşti competente să facă menţiunea reorganizării sau dizolvării.

Art.63 După expirarea termenului de 15 zile, orice persoană interesată poate solicita instanţei judecătoreşti competente operarea menţiunii de reorganizare sau dizolvare.

VII. DISPOZITII FINALE

Art.64 Adunarea generală poate acorda titlul de Membru de onoare al asociaţiei persoanelor care au susţinut şi sprijinit acţiunile, proiectele, programele şi activităţile promovate şi desfăşurate de asociaţie.

Art.65 Condiţiile de acordare ale titlului de Membru de onoare al asociaţiei, respectiv drepturile şi obligaţiile acestora, vor fi stabilite printr-un regulament aprobat de Adunarea generală.

Art.66 În cazul abaterilor, abuzurilor sau refuzului personalului din cadrul serviciului administrativ de a se supune controlului, acesta va fi sancţionat, disciplinar, contravenţional sau penal, conform legislaţiei în vigoare.

Art.67 În cazul în care consiliul director al asociaţiei este în mod sistematic inactiv timp de trei luni, preşedintele asociaţiei sau oricare dinte membrii consiliului poate să convoace Adunarea generală pentru remedierea situaţiei create şi, dacă este cazul, să ceară alegeri noi.

Art.68 În cazul nerealizării sarcinilor de muncă de către angajaţii serviciului administrativ, consiliul director al asociaţiei poate acorda sancţiuni disciplinare, în condiţiile stabilite de lege.

Art.67 Statut asociaţiei poate fi modificat sau completat numai de către Adunarea Generala cu o majoritate de 2/3 din numărul total al membrilor asociaţiei.

Prezentul statut s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, toate în limba română şi intră în vigoare în momentul aprobării de către Adunarea Generală.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>